Επί το έργον

Εξετάζοντας ... Θεραπεύοντας ... Διδάσκοντας